Diversen

Agenda jaarvergadering dinsdag 21 maart 2017

 

Aanvang:     19.15 uur

 

Plaats:         Nordwin College, Domela Nieuwenhuisweg 3, Heerenveen

 

1.        Opening

2.        Mededelingen

3.        Ingekomen stukken

4.        Vaststellen verslag jaarvergadering 21 maart 2016

5.        Vaststellen sociaal jaarverslag 2016

6.        Rapportage kascommissie, vaststellen financieel jaarverslag 2016, decharge verlenen aan de penningmeester en samenstelling kascommissie 2017-2018.

7.        Begroting 2017

8.        Verkiezing bestuursleden

Aftredend:     > Marian Thijs, algemeen lid, coördinatie workshops en

                         ledenwerving

                     > Jannie Koster - van Leeuwen, voorzitter

Aantredend:    Voor de functie van algemeen bestuurslid draagt het bestuur

                     voor: Ineke van Oort.

Voor de functie van algemeen lid is nog een vacature, tevens ontstaat er nu de vacature van voorzitter.

Kandidaten kunnen zich melden bij de voorzitter van het bestuur.

9.        Toelichting plannen 2017

10.     Rondvraag

11.     Sluiting

NB.    Aansluitend aan de jaarvergadering volgt om 20.00 uur een lezing

         van Ruurd Donkelaar getiteld: Al in een boerensloot.

Ledenavond:       Dinsdag 21 maart

Onderwerp:        Al in een boerensloot…


Door:                   Ruurd Donkelaar

Al enige tijd zijn we op zoek naar iemand die veel over vijvers weet. We zijn blij dat we de heer Ruurd Donkelaar bereid gevonden hebben om ons meer te vertellen over het hoe en wat van onze waterwerken. Hij stuurde de volgende inspirerende toelichting:

 

“Een lezing over de aanleg en het onderhoud van natuurlijke vijvers.
In iedere natuurrijke tuin hoort een waterbiotoop. In en rond het water krioelt het van het leven. Kikkers kwaken tussen de waterleliebladeren, libellen scheren over het wateroppervlak en vogels badderen in het moerasje. Een rijke moeras- en oevervegetatie van fraaie inheemse planten biedt stuifmeel en nectar aan vlinders en bijen. En soms biedt de vijver ook nog mogelijkheden om er zelf in te duiken.
Water in de tuin is dus een belevenis die je niet mag missen. Met een goede voorbereiding en de juiste keuze van de verschillende materialen, is een fraaie natuurlijke vijver eenvoudig aan te leggen en te onderhouden.

 

Deze lezing is een verhaal over vijverbiologie, plantengemeenschappen, salamanders en kikkers. Ook materiaaltoepassingen zoals folie, oeveropbouw, grondsoorten e.d. komen aan de orde en we maken een uitstapje naar de aanleg van zwemvijvers en van landschappelijke poelen.”

meer

 

 

 

11
Sep
TOMATENOOGST
08
Sep
Zomerijver