Diversen

Ledenavond:       dinsdag 20 maart om 20.00 uur

Onderwerp:         De Alde Feanen

Door:                   Matthias Schuurs

 

NB De voor deze avond aangekondigde lezing van Beline Geertsema over vaste planten is tot nader order uitgesteld.

 

We zijn blij dat we Matthias Schuurs bereid hebben gevonden om bij ons te komen vertellen over het prachtige gebied De Alde Feanen. Hij is natuurgids, geeft lezingen en begeleidt excursies voor het Fryske Gea.

Als titel voor deze avond geeft hij:

 

Bijzondere ontmoeting met de dieren- en plantenwereld in de Alde Feanen.

 

We worden meegenomen op een reis door een van de mooiste natuurgebieden in Friesland. De power-pointpresentatie en de meegenomen dieren en planten vormen de basis voor prachtige verhalen over de soort, het gedrag, de strategie en samenhang met andere dieren- en plantensoorten.

Het belooft een interessante avond te worden.

 

Agenda jaarlijkse algemene ledenvergadering

 

Datum:        dinsdag 20 maart 2018

Aanvang:     19.15 uur

Plaats:         Nordwin College, Domela Nieuwenhuisweg 3, Heerenveen

 

1.        Opening

2.        Mededelingen

3.        Ingekomen stukken

4.        Vaststellen verslag jaarvergadering 21 maart 2017

5.        Vaststellen sociaal jaarverslag 2017

6.        Rapportage kascommissie, vaststellen financieel jaarverslag 2017, decharge verlenen aan de penningmeester

7.        Samenstelling kascommissie 2018-2019

8.        Begroting 2018

9.        Verkiezing bestuursleden

Aftredend: Minke Elzinga

Aantredend: Het bestuur stelt voor XXXXX te benoemen tot algemeen lid.

Na genoemde mutaties resteren nog twee vacatures, namelijk voor de functie van algemeen lid en de functie van voorzitter.

Kandidaten kunnen zich melden bij de tijdelijk waarnemend voorzitter, Jannie Koster – van Leeuwen.

10.     Toelichting plannen 2018

11.     Rondvraag

 

12.     Sluiting

meer

 

 

 

11
Sep
TOMATENOOGST
08
Sep
Zomerijver