Heerenveen en Omstreken

Groei & Bloei afdeling Heerenveen en Omstreken

Sociaal jaarverslag 2021

Evenals in 2020 stond ook dit verslagjaar in het teken van Covid-19 met beperkende maatregelen. Een deel van de geplande activiteiten moest worden afgelast. Gelukkig kon ca. 60% van onze activiteiten toch doorgaan, zij het in aangepaste vorm.

Bestuur

De Algemene Ledenvergadering kon pas in oktober gehouden worden. Het financieel jaarverslag van 2020 werd goedgekeurd. Er vonden geen bestuurswisselingen plaats.

Er werden 11 bestuursvergaderingen gehouden, waarvan enkele via Zoom.

Leden, stand van zaken

Het ledental nam in het verslagjaar toe van 269 naar 286. Er waren 30 opzeggingen en 47 nieuwe leden, waarvan 10 verhuizingen van leden van andere afdelingen. De meeste nieuwe leden meldden zich via internet. De toename is verheugend, omdat ledenwerving tijdens activiteiten als Groenmarkt en ledenavonden ook dit jaar niet mogelijk was.

Ledenavonden

 • Onze tuin op Landgoed den Treek door Marieke Nolsen. Een mooie lezing waarvoor grote belangstelling was.
 • Groene Passie. Er waren twee lezingen door eigen leden: Marker Wadden door Ieke Schreuder en Ontwerp tuin nieuw hospice in Heerenveen door Thecla van der Ham.

De overige geplande ledenavonden konden helaas niet doorgaan.

De ledenavonden werden gehouden in de kantine van het Aeres VMBO Heerenveen (voorheen Nordwin College). De locatie voldoet nog steeds goed: makkelijk bereikbaar, betaalbaar en alle faciliteiten aanwezig.

Activiteiten

 • In plaats van de gebruikelijke plantenruil in april kon men via een contactadres bij een aantal leden plantjes of zaad komen halen of ruilen.
 • Helaas kon ook dit jaar de Groenmarkt niet doorgaan. Het is het jaarlijkse hoogtepunt van ontmoetingen tussen leden en een gelegenheid om mooie planten te kopen.
 • Nationale Tuinweek: onze leden en studenten van het Aeres VMBO Heerenveen hebben voor 20 drijvende tuintjes gezorgd in de Lindegracht. Het was de hele zomer weer een fleurig gezicht in het centrum van Heerenveen.
 • Fryslân iepenet syn tunen, een gezamenlijk project van zes Friese afdelingen. Er waren in totaal39 open tuinen, waarvan 14 binnen onze afdeling. De vijf geplande weekenden werden zeer goed bezocht.
 • In september heeft de jaarlijkse kennismakingsbijeenkomst plaatsgevonden, waarin bestuur en nieuwe leden van gedachten wisselen over wensen en verwachtingen.
 • De plantenruil in oktober is doorgegaan. Er was een grote opkomst. Iedereen was blij elkaar weer te kunnen zien en spreken.
 • De Zaai- en stekclubleden hebben geen gezamenlijke bijeenkomst gehouden, wel zijn op onderlinge afspraak zaden uitgewisseld.

Excursies

Gelukkig konden de meeste geplande excursies doorgang vinden. Gemiddeld namen 20 leden deel aan de excursies.

 • Avondwandeling naar Diaconievene. Wandeling rond een prachtig ven en over een mooi heidegebied in de Stellingwerven.
 • Tuin van Joke Kuiperij in Koekange. Een grote tuin met veel sfeer.
 • Tuinen in Mantgum, ontworpen door Nico Kloppenborg. Interessante uitleg over achtergronden van de ontwerpen.
 • Zadenkwekerij Pieterpikzonen in Luinjeberd. Uitgebreide uitleg over het kweken, winnen, testen en verpakken van zaden voor particulier gebruik.
 • Tuingoed Foltz in Meden. Een prachtige kwekerij met veel mooie en exotische planten.
 • Tuin Reggy Reumer in Oldeholtpade. Een echte liefhebberstuin waar veel zorg aan wordt besteed.
 • Dagtocht per touringcar naar Noordoost Gelderland. Er werden drie tuinen bezocht. De eerste tuin was De Prunustuin in Wilp een grote “verzamelaarstuin in landschappelijke stijl. De tweede stop was bij Tuinen De Roode Hoeve in Nijbroek met verschillende tuinen rondom een meer dan 100 jaar oude IJsselhoeve. Hier werd ook een uitgebreide lunch geserveerd. De derde tuin was De Buitenhof in Epe met onder meer een zomertuin, een grassentuin en een wortel tuin. Het was een zeer geslaagde reis die met 43 deelnemers volledig was volgeboekt.

Workshops

Slechts twee van de geplande workshops konden doorgaan.

 • Bokashi fermentatie en composteren.
 • Heesters snoeien. De ins en outs van snoeien werden duidelijk behandeld.

Bloemschikken

In het voorjaar werden vier bloemschiklessen gegeven aan een enthousiaste groep gevorderden. In het najaar werden nog twee lessen gegeven aan deze groep, maar de andere twee lessen zijn door de lockdown niet doorgaan. De lessen werden gegeven in Nij Brongergea Tsjerke in De Knipe, een ruime locatie waar men op voldoende afstand van elkaar kon werken.

Communicatie

Communicatie met de leden ging dit jaar helemaal digitaal middels een nieuwsbrief. Elke maand worden de activiteiten van de komende maand uitgebreid besproken. De inhoud van de nieuwsbrief is ook op de website beschikbaar. In november werd eenmalig de Groene Nieuwsberichten samengesteld en geprint. Deze werd samen met het nieuwe jaarprogramma voor 2022 per post naar de leden verzonden.

Onze ledenadministratie kreeg de laatste maanden van 2021 geen nieuwe leden meer door vanuit het landelijk bureau. Daardoor waren ook hun e-mailadressen niet beschikbaar voor de nieuwsbrief. Het blijkt dat digitale communicatie oplettendheid vereist van zowel de leden zelf als van de redactie.

Website

De website werd actueel gehouden door de webmaster Aaltje Blom. Zij verzorgde ook de lay-out en verzending van de digitale nieuwsbrief.

Tot slot

Ondanks de corona konden toch veel activiteiten doorgang vinden door inzet van actieve leden en werkgroepleden. Dat maakt onze vereniging sterk en slagvaardig. Het bestuur bedankt iedereen heel hartelijk voor hun inzet en hoopt in 2022 weer een beroep op hen te mogen doen.

Namens het bestuur,

Ieke Schreuder, secretaris