Heerenveen en Omstreken

GROEI & BLOEI

Afdeling Heerenveen en Omstreken

Verslag van de Algemene Ledenvergadering op 11 april 2022

Locatie:        Aeres VMBO, Heerenveen

Aanwezig      30 leden

Afwezig met kennisgeving: Albert van der Toolen (voorzitter) in verband met ziekte.

1. Opening

Jan Aandewiel (penningmeester) opent de vergadering om 19.30 uur.

Dit jaar kon de algemene ledenvergadering door omstandigheden niet in maart plaatsvinden en is daarom verplaatst naar maandag 11 april.

2. Mededelingen

Er zijn geen mededelingen.

3. Ingekomen stukken

Er zijn geen ingekomen stukken.

4. Verslag Algemene Ledenvergadering 11 oktober 2021

Het verslag kon bekeken worden op onze website. Er zijn geen vragen.

5. Sociaal jaarverslag 2021

Het verslag kon bekeken worden op de website. Jan geeft een korte toelichting. Er zijn geen verdere vragen.

6. Financieel jaarverslag 2021 en rapportage kascommissie

De penningmeester licht in het kort het financieel jaarverslag toe.

Herman Postma brengt mede namens Ellen Nissen verslag uit. De kascommissie heeft de boeken gecontroleerd en het financieel jaarverslag 2021 goedgekeurd. Hierop wordt door de vergadering bij acclamatie décharge verleend aan de penningmeester.

7. Samenstelling nieuwe kascommissie

De kascommissie voor 2022-2023 zal bestaan uit Herman Postma en Herman Kruithof.

8. Begroting voor 2022

De penningmeester laat zien dat de meeste uitgaven voor dit jaar al bekend zijn.

De geplande activiteiten volgens het jaarprogramma draaien kostendekkend met uitzondering van de ledenavonden. Onze afdeling is financieel gezond.

9. Samenstelling bestuur

Onze secretaris, Ieke Schreuder, neemt afscheid van het bestuur. Ze heeft (met één onderbreking) 8 jaar in het bestuur gezeten, waarvan 5 jaar als secretaris. Waarvoor hartelijk dank. Ze ontvangt een prachtige boeket bloemen.

Met haar vertrek ontstaat er een nieuwe vacature. Van de vijf bestuursfuncties zijn er nu twee vacant. Dat geeft reden tot zorg. Jan Aandewiel vraagt de leden om na te denken over het vervullen van een bestuursfunctie.

10. Rondvraag

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

11. Sluiting

De vergadering wordt om 19.50 uur gesloten.

Jannie Koster – van Leeuwen