Heerenveen en Omstreken

 

Verslag van de Algemene Ledenvergadering op 21 september 2020

Locatie:        Nordwin College, Heerenveen

Aanwezig:    37 leden

      Opening

Jannie Koster opent de vergadering om 19.45 uur.

De geplande algemene ledenvergadering van 17 maart 2020 kon door de coronamaatregelen niet doorgaan. Nu is een korte vergadering uitgeschreven met als belangrijkste agendapunten de goedkeuring van het financieel jaarverslag 2019 en de verkiezing van nieuwe bestuursleden.

      Financieel jaarverslag 2019 en rapportage kascommissie

Jan Aandewiel licht in het kort het financieel jaarverslag toe.

De drukkosten van het kwartaalblad Groene Nieuwsberichten zijn hoog, evenals de portokosten van het verzenden van het blad aan de leden. Om die redenen heeft het bestuur inmiddels besloten om het kwartaalblad op te heffen. Vanaf 2021 wordt er overgestapt op de digitale nieuwsbrief, die maandelijks zal uitkomen.

Herman Postma brengt namens de kascommissie verslag uit. De commissie heeft de boeken gecontroleerd en het financieel jaarverslag 2019 goedgekeurd.

Hierop wordt door de vergadering bij acclamatie décharge verleend aan de penningmeester.

     Samenstelling nieuwe kascommissie

De kascommissie voor 2020 en 2021 zal bestaan uit Ellen Nissen en nogmaals Herman Postma.

     Verkiezing bestuursleden

Jannie Koster – van Leeuwen heeft aangegeven na ruim 10 jaar de voorzittersfunctie te hebben bekleed een stapje terug te willen doen. Zij blijft beschikbaar voor een bestuursfunctie.

Het bestuur stelt voor om Albert van der Toolen te benoemen tot nieuwe voorzitter en Jannie tot algemeen lid.

De vergadering gaat akkoord met deze bestuurswijzigingen.

Albert bedankt Jannie voor haar inzet die ze al die jaren als voorzitter voor de afdeling heeft gedaan.

Verder is er van Dicky Nagelhout bericht ontvangen dat zij om gezondheidsredenen per 1 september 2020 haar functie als algemeen lid heeft neergelegd. Ze blijft wel actief als vrijwilliger.

     Rondvraag

Er zijn geen punten voor de rondvraag.

     Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 20.00 uur.