Heerenveen en Omstreken

Sociaal jaarverslag 2020

Het verslagjaar stond in het teken van corona, het virus dat een wereldwijde pandemie heeft veroorzaakt en waar we voorlopig nog niet van af zijn. Dit alles had helaas tot gevolg dat een groot deel van de geplande activiteiten moest worden afgelast. Gelukkig kon ca. 40% van onze activiteiten toch doorgaan, zij het in aangepaste vorm.

Bestuur

Pas in september kon een (korte) Algemene Ledenvergadering gehouden worden. Het financieel jaarverslag van 2019 werd goedgekeurd. Jannie Koster-van Leeuwen trad terug als voorzitter, maar bleef beschikbaar als lid algemeen. Albert van der Toolen werd benoemd tot de nieuwe voorzitter. Dicky Nagelhout, lid algemeen, trad om gezondheidsredenen af.

Er werden 10 bestuursvergaderingen gehouden.

Leden, stand van zaken

Het ledental liep in het verslagjaar terug van 296 naar 269. Er waren 45 opzeggingen tegen 18 nieuwe aanmeldingen. Het aantal nieuwe leden lag wat lager dan in voorgaande jaren. De belangrijkste reden daarvan is dat ledenwerving tijdens activiteiten als de Groenmarkt en ledenavonden niet mogelijk was.

Activiteiten

De volgende activiteiten hebben doorgang gevonden:

Ledenavonden

 • Voedselbos door Hanneke Clabbers. Voedselbos staat voor duurzaam gekweekte eetbare bomen, heesters en kruidachtigen. Er was veel belangstelling voor deze lezing.
 • Salvia’s en botanische rariteiten door Andries Bierling. Een inspirerende lezing. Er waren ook mooie planten te koop.

Gemiddeld waren er zo’n 45 toehoorders aanwezig.

De overige geplande ledenavonden konden helaas niet doorgaan.

De ledenavonden werden gehouden in de kantine van het Nordwin College. De locatie voldoet nog steeds goed: makkelijk bereikbaar, betaalbaar en alle faciliteiten aanwezig.

Excursies

 • Winterwandeling in de Kraanlannen bij De Veenhoop. In het natuurgebied waar ooit de kraanvogel broedde werd het gezamenlijk wandelen zeer gewaardeerd.
 • Tuin van de Tijd in Bunne. Een tuin vol verrassingen en symboliek.
 • Dagexcursie per touringcar naar de Botanische Tuinen in Utrecht en naar kwekerij Bijenkans en zelfoogsttuin Kansrijk in Groenekan. Het was een prachtige dag in coronatijd.

Workshops

 • Onderhoud gereedschap bij Gered Gereedschap in Wolvega. Voor deze workshop was zoals gebruikelijk veel belangstelling.
 • Zomerboeket schikken in Nijeholtpade. Vanwege ruime belangstelling konden er twee geslaagde middagen in de buitenlucht gehouden worden.

Overige activiteiten

 • In plaats van de gebruikelijke plantenruil in april kon men via een contactadres bij een aantal leden plantjes of zaad komen halen of ruilen.
 • De plantenruil in oktober is wel gewoon doorgegaan met inachtneming van de coronamaatregelen. Iedereen was blij elkaar weer op afstand te kunnen begroeten.
 • Het was bijzonder spijtig dat de Groenmarkt niet kon doorgaan. Het is het jaarlijkse hoogtepunt van ontmoetingen tussen leden en een gelegenheid om mooie planten te kopen.
 • Nationale Tuinweek: leden hebben voor 10 drijvende tuintjes gezorgd in de Lindegracht in Heerenveen. Scholen konden dit jaar helaas geen tuintjes leveren.
 • Fryslân iepenet syn tunen. Er waren veel tuinaanmeldingen, maar de geplande opentuinenweekenden konden niet doorgaan. Wel hebben negen tuineigenaren van onze afdeling hun tuin opengesteld op 11 en 12 juli, echter alleen voor bezoekers van de eigen afdeling.
 • De Kennismakingsmiddag voor nieuwe leden is doorgegaan. Het is een jaarlijkse bijeenkomst tussen bestuur en nieuwe leden om van gedachten te wisselen over wensen en verwachtingen.
 • De Moestuingroep is dit jaar één keer bijeengekomen.
 • De Zaai- en stekclubleden hebben geen gezamenlijke bijeenkomst gehouden, wel zijn op onderlinge afspraak zaden uitgewisseld.

Bloemschikken

In het voorjaar werden vier bloemschiklessen gegeven aan een enthousiaste groep gevorderden. In het najaar werden nog drie lessen gegeven aan deze groep, maar een vierde les kon door de lockdown niet doorgaan. De lessen werden gegeven in Nij Brongergea Tsjerke in De Knipe, een ruime locatie waar men op voldoende afstand van elkaar kon werken.

Communicatie

Het vierde nummer van ons kwartaalblad Groene Nieuwsberichten was de allerlaatste papieren uitgave van het blad, waarmee een tijdperk werd afgesloten.

Communicatie met de leden gaat vanaf 2021 helemaal digitaal verlopen middels een nieuwsbrief. In 2020 kwam er al wel een digitale nieuwsbrief uit, maar in het nieuwe jaar worden daarin ook de artikelen opgenomen die anders in ons kwartaalblad hadden gestaan. Het ligt in de bedoeling de digitale Nieuwsbrief maandelijks naar onze leden en belangstellenden te mailen.

Er is overigens veel moeite gedaan om alle de e-mailadressen van de leden te verzamelen.

Website

De website werd actueel gehouden door de webmaster Aaltje Blom. Zij verzorgde ook de lay-out en verzending van de digitale nieuwsbrief.

Tot slot

Ondanks de corona konden toch veel activiteiten doorgang vinden met hulp van actieve leden en werkgroepleden. Dat maakt onze vereniging sterk en slagvaardig. Het bestuur bedankt iedereen heel hartelijk voor hun inzet en hoopt in 2021 weer een beroep op hen te mogen doen.

Namens het bestuur,

Ieke Schreuder, secretaris