Heerenveen en Omstreken

Verslag van de Algemene Ledenvergadering op 21 maart 2023

Locatie:        Aeres VMBO, Heerenveen

Aanwezig      35 leden

1. Opening

Willy Dommerholt (interim-voorzitter) opent de vergadering om 19.30 uur.

2. Mededelingen

Er zijn geen mededelingen.

3. Ingekomen stukken

Er zijn geen ingekomen stukken.

4. Verslag Algemene Ledenvergadering 11 april 2022

Het verslag kon bekeken worden op onze website. Er zijn geen vragen.

5. Sociaal jaarverslag 2022

Het verslag kon bekeken worden op de website. Er zijn geen vragen.

6. Financieel jaarverslag 2022 en rapportage kascommissie

De penningmeester licht in het kort het financieel jaarverslag toe.

Herman Postma brengt mede namens Herman Kruithof verslag uit. De kascommissie heeft de boeken gecontroleerd en het financieel jaarverslag 2022 goedgekeurd. Hierop wordt door de vergadering bij acclamatie décharge verleend aan de penningmeester.

7. Samenstelling nieuwe kascommissie

De kascommissie voor 2023-2024 zal bestaan uit Herman Kruithof en Albert van der Toolen.

8. Begroting voor 2023

De penningmeester laat zien dat de meeste uitgaven voor dit jaar al bekend zijn.

De geplande activiteiten volgens het jaarprogramma draaien kostendekkend met uitzondering van de ledenavonden. Onze afdeling is financieel gezond.

9. Samenstelling bestuur

Het huidige bestuur is aftredend. Het bestuur draagt de volgende personen voor als nieuwe bestuursleden:

Voorzitter:             Jochem Liemburg, Oranjewoud

Secretaris:             Roelfien Jonker, Heerenveen

Penningmeester:    Paulien Steneker, Joure

Algemene lid:         Margje Koelma, Heerenveen

Algemeen lid:         Jannie Eppinga, Katlijk

Onder luid applaus werd met de voordracht ingestemd.

10. Afscheid van de aftredende bestuursleden en de interim-voorzitter

Tijdens de vergadering hebben we afscheid genomen van de aftredende bestuursleden Jannie Koster – van Leeuwen en Jan Aandewiel.

Een verrassing vormde de aanwezigheid van Wilma Walenberg, lid van het hoofdbestuur van Groei & Bloei. Zij kwam officieel drie personen decoreren.

Ieke Schreuder, die vorig jaar reeds was teruggetreden, en Jan Aandewiel kregen ieder een oorkonde en een zilveren insigne met robijn vanwege hun grote verdiensten voor onze afdeling.

Jannie Koster – van Leeuwen kreeg een oorkonde en een gouden insigne voor haar buitengewone verdiensten voor de afdeling en voor rayon Friesland.

Verder kregen de gedecoreerden van de afdeling een prachtige bos bloemen.

Tot slot werd Willy Dommerholt bedankt voor haar inzet als interim-voorzitter gedurende in de afgelopen zes maanden. Zij ontving ook een mooie bos bloemen.

10. Rondvraag

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

11. Sluiting

De vergadering wordt om 19.50 uur gesloten.

Jannie Koster – van Leeuwen