Heerenveen en Omstreken

 

Groei en Bloei afdeling Heerenveen en Omstreken

Verslag van de Algemene Ledenvergadering op 11 oktober 2021

Locatie:        Aeres, Heerenveen

Aanwezig:     30 leden

1. Opening

Albert van der Toolen opent de vergadering om 19.30 uur.

Ook dit jaar kon de algemene ledenvergadering niet in maart plaats vinden vanwege de coronamaatregelen. Evenals vorig jaar is nu een korte vergadering uitgeschreven in het najaar met als belangrijk agendapunt de goedkeuring van het financieel jaarverslag 2020.

2. Mededelingen

Albert en Jannie Koster waren recent op een besturendag van G&B. Heerenveen kwam naar voren als een zeer actieve afdeling met veel werkgroepen die activiteiten organiseren. De werkgroepen nemen het bestuur veel werk uit handen.

3. Ingekomen stukken

Er zijn geen ingekomen stukken

4. Verslag Algemene ledenvergadering 12 september 2020.

De tekst kon bekeken worden op onze website. Er zijn geen verdere vragen over.

5. Sociaal jaarverslag 2020.

De tekst kon bekeken worden op de website. Albert geeft een korte toelichting. Er volgen geen verdere vragen.

6. Financieel jaarverslag 2020 en rapportage kascommissie

Jan Aandewiel licht in het kort het financieel jaarverslag toe. Er waren niet veel uitgaven omdat veel activiteiten niet door konden gaan vanwege corona. Toch waren er nog wel de kosten van de Groene Nieuwsberichten die in 2020 nog uitgekomen zijn. Ook waren er kosten vanwege de groenmarkt die helaas op korte termijn geannuleerd moest worden.

Herman Postma brengt namens de kascommissie verslag uit. De commissie heeft de boeken gecontroleerd en het financieel jaarverslag 2020 goedgekeurd.

Hierop wordt door de vergadering bij acclamatie décharge verleend aan de penningmeester en het overige bestuur.

7. Samenstelling nieuwe kascommissie

De kascommissie voor 2021-2022 zal bestaan uit Herman Postma en Herman Kruithof..

 8. Begroting voor 2021

Jan Aandewiel laat zien dat de meeste uitgaven voor dit jaar al bekend zijn. Veel van de begrootte kosten zijn niet gemaakt. We zullen waarschijnlijk eindigen met een batig saldo. De voorzitter stelt dat onze afdeling financieel op rozen zit.

9. Vacatures bestuur.

Vorig jaar september heeft Dicky Nagelhout haar bestuurstaken moeten neerleggen wegens ziekte. Nu is er eindelijk een moment om haar voor haar werk en inzet te bedanken. Ze krijgt een prachtige bos bloemen van de voorzitter.

Door haar vertrek was er al een vacature in het bestuur en er zijn er meer op komst.

Albert vraagt de leden om na te denken over het vervullen van een bestuursfunctie.

Men kan Albert en de andere bestuursleden om meer informatie vragen en indien gewenst ook meedraaien met de vergaderingen.

10. Komende activiteiten.

Albert meldt dat de snoeicursus, gepland voor 30 oktober reeds vol zit. Er wordt gedacht aan een tweede cursus bij voldoende opgave. Op 16 november spreekt Jasper Helmantel op de ledenavond over wilde planten. In december zal het jaarprogramma 2022 rondgestuurd worden. Het belooft weer een interessant programma te worden.

11. Rondvraag

Willy Dommerholt vraagt of er vrijwilligers zijn die zo nu en dan voor de ledenavonden taarten willen bakken. Het huidige aantal baksters is eigenlijk iets te beperkt. Er melden zich verschillende leden.

Ellen Nisse vraagt of iemand twee kipjes voor haar heeft.

Er zijn geen verdere punten voor de rondvraag.

12. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 19.55 uur.